شعب شهر تبریز

 

آدرس فروشگاه های موجود در شهر تبریز:

 

آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر، مجتمع اطلس، طبقه همکف 041-33249434

آذربایجان شرقی، تبریز، ولیعصر، مجتمع اطلس، طبقه اول 041-33249441