شعب شهر خوی

 

آدرس فروشگاه های موجود در شهر خوی:

 

فروشگاه 1 - آذربایجان غربی، خوی، خیابان طالقانی، روبه روی مسجد مطلب خان 044-36228166

فروشگاه 2 - آذربایجان غربی، خوی، خیابان طالقانی، جنب کاروانسرای خان 044-36254621