شعبه شهر ارومیه

 

آدرس فروشگاه شهر ارومیه:

 

آذربایجان غربی، ارومیه، خیابان استادان، روبه روی کوچه پانزدهم 044-33484121